Wednesday 20th of September 2017


news menu leftnews menu right
top news photography การประเมินการเรียนการสอนภาคต้น

กำหนดการประเมินการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/ โปรดประเมินตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ / หากพ้นกำหนด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2942-8200 Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ” เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาการจัดการการผลิต

 

คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

หากจะให้กล่าวย้อนหลังเพื่อความกระจ่างชัดถึงประวัติโดยละเอียด ของ คณะบริหารธุรกิจ จะสามารถลำดับความได้ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชา สหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น

พ.ศ.2481

กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง “วิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี
พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

 

พ.ศ.2486

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะสหกรณ์” ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

 

พ.ศ.2499

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”

 

พ.ศ.2509

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า“คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”

 

พ.ศ.2535

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ


ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีส่วนราชการในระดับภาควิชา สำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา สำนัก 1 สำนัก และโครงการพิเศษ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการจัดการการผลิต
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาการตลาด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
โครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.