Friday 21st of July 2017


news menu leftnews menu right
top news photography กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. Cr.www.ku.ac.th Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ประวัติความเป็นมา

 

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ” เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้ภาควิชาการเงิน 
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาการจัดการการผลิต

 

คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

หากจะให้กล่าวย้อนหลังเพื่อความกระจ่างชัดถึงประวัติโดยละเอียด ของ คณะบริหารธุรกิจ จะสามารถลำดับความได้ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชา สหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น

พ.ศ.2481

กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง “วิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี
พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

 

พ.ศ.2486

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะสหกรณ์” ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

 

พ.ศ.2499

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”

 

พ.ศ.2509

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า“คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”

 

พ.ศ.2535

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ


ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีส่วนราชการในระดับภาควิชา สำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา สำนัก 1 สำนัก และโครงการพิเศษ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะฯ
ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการจัดการการผลิต
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาการตลาด
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
โครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สำหรับ Admin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.