Wednesday 20th of September 2017


news menu leftnews menu right
top news photography การประเมินการเรียนการสอนภาคต้น

กำหนดการประเมินการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 ที่เว็บ https://eassess.ku.ac.th/ โปรดประเมินตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะไม่สามารถดำเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้ / หากพ้นกำหนด ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2942-8200 Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ปรัชญาปณิธาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

พันธกิจ


สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

เอกลักษณ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ คณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปรัชญาและปณิธาน

"คณะบริหารธุรกิจ" เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความ คงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ


วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะบริหารธุรกิจ"เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผู้มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมมีความพร้อมในการครองตนในสังคมพลวัต ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการทำการบริการวิชาการ ปรับปรุงโครงสร้าง สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

 

พันธกิจที่ 4 ด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

 

พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

ปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบรับความ เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.