Friday 21st of July 2017


news menu leftnews menu right
top news photography กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. Cr.www.ku.ac.th Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ปรัชญาปณิธาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

พันธกิจ


สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

เอกลักษณ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ คณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปรัชญาและปณิธาน

"คณะบริหารธุรกิจ" เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความ คงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ


วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะบริหารธุรกิจ"เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผู้มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมมีความพร้อมในการครองตนในสังคมพลวัต ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการทำการบริการวิชาการ ปรับปรุงโครงสร้าง สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

 

พันธกิจที่ 4 ด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

 

พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

ปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบรับความ เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สำหรับ Admin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.