.
Saturday 23rd of June 2018    

อบรม/ประชุมทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร


ปรัชญาปณิธาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก

พันธกิจ


สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง

เอกลักษณ์


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ คณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ปรัชญาและปณิธาน

"คณะบริหารธุรกิจ" เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วย วิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความ คงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ


วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะบริหารธุรกิจ"เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน

พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผู้มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมมีความพร้อมในการครองตนในสังคมพลวัต ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย

สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการทำการบริการวิชาการ ปรับปรุงโครงสร้าง สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

 

พันธกิจที่ 4 ด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

 

พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ

ปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบรับความ เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg
Fanpage;

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

bottom

top
pic-2.jpg

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Striking Premium Template  Valid XHTML and CSS.