.
Monday 23rd of July 2018    

อบรม/ประชุมทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร


ภาควิชาการเงิน

 

 

นางยุพิน แย้มเกษร

ตำแหน่ง : เลขานุการภาควิชาการจัดการ

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ 600 หรือ 602

อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เว็บไซต์ : www.

นางอำไพ รุ่งเรืองภิญโญสุข

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ 600

อีเมลล์ : @ku.ac.th

เว็บไซต์ : www.

นางบุญชู ตุ้มทอง

ตำแหน่ง :

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ 600

อีเมลล์ : @ku.ac.th

เว็บไซต์ : www.

นางสาว

ตำแหน่ง :

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ

อีเมลล์ : @ku.ac.th

เว็บไซต์ : www.

นางสาว

ตำแหน่ง :

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ

อีเมลล์ : @ku.ac.th

เว็บไซต์ : www.

นางสาว

ตำแหน่ง :

เบอร์โทร : 02 942 8777 ต่อ

อีเมลล์ : @ku.ac.th

เว็บไซต์ : www.

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg
Fanpage;

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

bottom

top
pic-2.jpg

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Striking Premium Template  Valid XHTML and CSS.