Friday 21st of July 2017


news menu leftnews menu right
top news photography กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. Cr.www.ku.ac.th Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ภาควิชาการเงิน

 

ปรัชญาและปณิธาน

"เป็นภาควิชาที่ผลิตนิสิตให้เป็นผู้รอบรู้ และรู้รอบในสาขาวิชาการเงิน และเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คือพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ทั้งด้านนิตินัยและพฤตินัย และ เปี่ยมด้วย จิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง"


วิสัยทัศน์

"ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเงินระดับนานาชาติมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับระดับ มาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่า แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง"


พันธกิจ

"สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และประชาชนมีศักยภาพด้านการบริหารการเงิน ในระดับนานาชาติ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม "


ประวัติความเป็นมา

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี 
พ.ศ. 2486 โดยมีการสอน วิชาที่เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจในคณะสหกรณ์

 

ต่อมาปี พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดสอนหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปีโดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

 

ต่อมาปี พ.ศ.2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร นี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี ปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(บริหารธุรกิจ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศศบ.(บริหารธุรกิจ) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เมื่อปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (บริหารธุรกิจ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งมีภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชีขึ้นกับ คณะบริหารธุรกิจ โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และ ภาควิชาการจัดการผลิต ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ กับ 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการผลิต ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชี

 

ภาควิชาการเงินจึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  เมื่อปีการศึกษา 2541–2542 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการเงินได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-28 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (บธ.ม. – การเงิน)


เว็บไซท์ ภาควิชาการเงิน

http://fin.bus.ku.ac.th/


 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สำหรับ Admin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.