Friday 21st of July 2017


news menu leftnews menu right
top news photography กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. Cr.www.ku.ac.th Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ภาควิชาการจัดการ

 

ปรัชญา ปณิธาน

"ภาควิชาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการบริหารการจัดการ เสริมสร้างให้เป็นคนที่มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ"


วิสัยทัศน์

"ภาควิชาการจัดการมีความเป็นเลิศทางด้านบริหารการจัดการที่ทันสมัย เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง"


ประวัติความเป็นมา


เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า“คณะบริหารธุรกิจ”เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535ทั้งนี้เป็นไปตาม แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้


1. ภาควิชาการจัดการ 
2. ภาควิชาการเงิน 
3. ภาควิชาบัญชี 
4. ภาควิชาการตลาด 
5. ภาควิชาการจัดการการผลิต

 

ปีการศึกษา 2541-2542 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2549 ภาควิชาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ชื่อรายวิชาพร้อมทั้งเปิดรายวิชาใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและทันสมัยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีหลักสูตร บริหารธุรกิจ บธ.ม. (การจัดการ)


เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการ

http://mgt.bus.ku.ac.th/

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สำหรับ Admin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.