.
Saturday 23rd of June 2018    

อบรม/ประชุมทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร


ภาควิชาการจัดการ

 

ปรัชญา ปณิธาน

"ภาควิชาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการบริหารการจัดการ เสริมสร้างให้เป็นคนที่มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ"


วิสัยทัศน์

"ภาควิชาการจัดการมีความเป็นเลิศทางด้านบริหารการจัดการที่ทันสมัย เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง"


ประวัติความเป็นมา


เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า“คณะบริหารธุรกิจ”เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535ทั้งนี้เป็นไปตาม แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้


1. ภาควิชาการจัดการ 
2. ภาควิชาการเงิน 
3. ภาควิชาบัญชี 
4. ภาควิชาการตลาด 
5. ภาควิชาการจัดการการผลิต

 

ปีการศึกษา 2541-2542 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ปีการศึกษา 2549 ภาควิชาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ชื่อรายวิชาพร้อมทั้งเปิดรายวิชาใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและทันสมัยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีหลักสูตร บริหารธุรกิจ บธ.ม. (การจัดการ)


เว็บไซต์ภาควิชาการจัดการ

http://mgt.bus.ku.ac.th/

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg
Fanpage;

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

bottom

top
pic-2.jpg

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Striking Premium Template  Valid XHTML and CSS.