Friday 21st of July 2017


news menu leftnews menu right
top news photography กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มก. Cr.www.ku.ac.th Read more...

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร

ภาควิชาการตลาด

 

วิสัยทัศน์

"พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าของสังคมอย่างยั่งยืน "


พันธกิจ

"สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ"


ประวัติความเป็นมา

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มขึ้นพร้อมกับ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยมีการสอนวิชา ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารธุรกิจคณะสหกรณ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะสหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยเปิดหลักสุตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิตย์ (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขา คือ

1. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์


2. สาขาบัญชีธุรกิจต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี

 

ปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาการตลาดขึ้น เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509-10 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (การตลาด) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) เมื่อปีการศึกษา 2516-2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (การตลาด)

 

ในปีการศึกษา 2531-2532 ภาควิชาการตลาด ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต ดังนั้นนิสิตที่เข้าศึกษาในภาควิชาการตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2532 เป็นต้นไปจะได้รับปริญญา บธ.บ. (การตลาด)

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชี ขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจ โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และภาควิชาการจัดการการผลิต ภาควิชาการตลาด จึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปีการศึกษา 2541-2542 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมบางรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น

 

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการตลาด ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตย์ศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-2528 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) ซึ่งมีวิชารอง หรือวิชาเฉพาะหมวดการตลาด


เว็บไซท์ภาควิชาการตลาด

http://marketing.bus.ku.ac.th/

 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สำหรับ Admin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla Template, what is spf protection. Valid XHTML and CSS.