.
Saturday 23rd of June 2018    

อบรม/ประชุมทางวิชาการ

งานประชุมวิชาการ

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

คลังความรู้ดิจิทัล คณะบริหาร


ปริญญาตรี

หลักสูตร ป.ตรี

คณะบริหารธุรกิจทำการสอนในระดับปริญญาตรี  โดยหลักสูตร ปริญญาตรีใช้เวลา 4 ปี โดยมีเนื้อหาวิชา 5 สาขา แยกตามภาควิชาทั้ง 5 ภาควิชา ดังนี้

ภาควิชาการเงิน ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาทางการเงิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารเงิน  และสามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยให้การศึกษาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การลงทุน  สินเชื่อ  และการเรียกเก็บเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์หลักทรัพย์  การวิเคราะห์สถาบันการเงิน  การเงินระหว่างประเทศ  การเงินในกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร  และการลดความเสี่ยงทางการเงินของอัตราแลกเปลี่ยน  เป็นต้น

ภาควิชาการจัดการ ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการจัดการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจ เพื่อให้รองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการบุคลากร ทางสาขาการจัดการ ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพโดยให้การศึกษาวิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจครอบคลุมถึงการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการเชิงปริมาณ  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ  รวมทั้งการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น ภาษีอากร  กฎหมาย  เป็นต้น

ภาควิชาการจัดการการผลิต ให้การศึกษาในหลักสูตรของวิชาทางการผลิต  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารระบบการผลิตของอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการการผลิต  การออกแบบระบบการผลิต  การวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดการงานวัสดุ  การจัดการการขนส่ง  การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว  การจัดการธุรกิจโรงแรม และการตัดสินใจทางการจัดการการผลิต เป็นต้น

ภาควิชาการตลาด ให้การศึกษาในหลักสำคัญของวิชาการตลาด  ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นความสามารถในการบริหารการตลาด  โดยให้ความสำคัญถึงความต้องการของคนและสนองตอบความต้องการเหล่านั้นบนพื้นฐานของความพอใจ  และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  การพยากรณ์ยอดขาย   การวิจัยตลาด  การโฆษณา  การส่งเสริมการขาย  การตลาดระหว่างประเทศ  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา    การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม   และการจัดซื้อ  เป็นต้น

ภาควิชาบัญชี ให้การศึกษาวิชาการบัญชีเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต  หรือ บช.บ.  และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  หรือ บธ.ม.  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  สามารถออกไปประกอบวิชาชีพทางการบัญชีในตำแหน่งนักบัญชี  หรือผู้สอบบัญชีทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้วางระบบบัญชี  ที่ปรึกษาทางการบัญชี  การเงินและภาษีอากร  รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (63 kb)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (61 kb)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (65 kb)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการผลิต (62 kb)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (62 kb)

การศึกษา

คณะบริหารธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาหลัก 3 หมวด ได้แก่

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  ภาษา
และพลศึกษา เป็นต้น 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง วิชาแกน  วิชาเฉพาะบังคับ  และวิชาเฉพาะเลือก  ได้แก่ วิชาบัญชี การตลาด 
การจัดการ การเงินการจัดการการผลิต เป็นต้น 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง วิชาเลือกอิสระที่นิสิตสามารถเลือกได้ตามความสนใจ นิสิตจะต้องเลือกเรียน
ให้ครบตามหลักสูตรปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ 138 
หน่วยกิตในหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

กำหนดระยะเปิดภาคการศึกษา

ภาคต้น ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคปลาย ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม
 

AACSB

aacsb.jpg

e-Meeting

Emeeting.jpg

e-Office

e_office.jpg
Fanpage;

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

bottom

top
pic-2.jpg

bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Striking Premium Template  Valid XHTML and CSS.