ข่าวเด่น

 • นิสิตภาควิชาบัญชี คว้า 2 รางวัลในการแข่งขัน

  นิสิตภาควิชาบัญชี คว้า 2 รางวัลในการแข่งขัน Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีทั่วประเทศ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสสู่องค์กรบัญชีระดับโลก ผลการแข่งขันปรากฎว่านิสิตตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้าสองรางวัลใหญ่ ได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2

 • ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 57

  สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 57 หมดเขต 4 ส.ค. 57 สนใจดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

 • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 • กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2557

  ขอให้น้องๆเตรียมหลักฐานมาในวันสัมภาษณ์ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ *** เอกสารสำเนาทั้งหมดต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***

 • โครงการการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14

  เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศในอนาคต ได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน และได้รับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในโครงการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการในบรรยากาศของการพบปะ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยในกลุ่มเครือข่ายสาขาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ในวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย ในโอกาสนี้ สกว. ได้เชิญเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางด้วย

By A Web Design

งานประชุมวิชาการ

KU Operation M.A.L.E.E.

Bangkok Bank Currency Exchange Rate Thai

ภาควิชาการจัดการการผลิต

 

ปรัชญา และปณิธาน

"ภาควิชาการจัดการการผลิตเป็นภาควิชาที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ด้านการจัดการการผลิตให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการจริยธรรม และคุณธรรมตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมย์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ"


วิสัยทัศน์

"ภาควิชาการจัดการการผลิต มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการจัดการการผลิตระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง "


ประวัติความเป็นมา

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลัก สูตร 5 ปี โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขา คือ

1. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
2. สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

ต่อมาปี พ.ศ. 2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษาจากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี พ.ศ. 2509  ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น เพี่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) ต่อมาได้ปรับปรุงและ เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เมื่อปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (บริหารธุรกิจ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้แยกออกเป็น 2 คณะ คือ

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งมีภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และ ภาควิชาบัญชีขึ้น กับคณะบริหาร โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และภาควิชาการจัดการการผลิต ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจจึงประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะกับ 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัด การการผลิต ภาควิชาการตลาด และภาควิชาบัญชี ภาควิชาการจัดการการผลิตจึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เว็บไซท์ ภาควิชาการเงิน

http://opm.bus.ku.ac.th/

 

สำหรับ Adminmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday598
mod_vvisit_counterYesterday979
mod_vvisit_counterThis week2694
mod_vvisit_counterLast week5610
mod_vvisit_counterThis month21476
mod_vvisit_counterLast month25308
mod_vvisit_counterAll days352946

We have: 9 guests online
Your IP: 54.80.188.4
 , 
Today: ก.ค. 30, 2014