KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

ตารางสอบ

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Thursday, 31 October 2019 06:12
 

เรื่องที่ควรรู้จากกองการเจ้าหน้าที่

E-mail Print PDF

 

 • เรื่อง อำนาจการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าส่วนงานควรรู้ เหมาะสำหรบ ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km1.php

 • เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เหมาะสำหรับ บุคลากรสายวิชาการที่ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km2.php

 • เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ เหมาะสำหรับบุคลากร กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km3.php

 

Last Updated on Tuesday, 20 August 2019 03:29
 

ความก้าวหน้าสายวิชาการและสายสนับสนุน

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Monday, 17 June 2019 08:15
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

E-mail Print PDF
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มบริหารประเภทผู้บริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนหรือเทียบเท่า และหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน)
 • Last Updated on Saturday, 03 August 2019 13:49
     
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


  Page 1 of 3