TH EN
/ เกี่ยวกับเรา/ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“คณะบริหารธุรกิจ”

คือ “พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน” โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความคงอยู่ของชาติ หากแต่คงไว้ซึ่งเป้าหมายของคณะฯ ที่มุ่งเป็นพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคมในอนาคต

ความร่วมมือในการจัดงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ