TH EN
/ บุคลากร/ โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร

พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ
สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน

ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร+
ผศ. ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ. พันธิภา ศรีนามเมือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ผศ. ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ
ผศ. ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ผศ. ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อ. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ
ผศ. ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย เลขานุการและคณะกรรมการประจำคณะฯ
นางอุษา เนียรสอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
รศ. ไพบูลย์ ผจงวงศ์ หัวหน้าภาควิชาบัญชี
รศ. ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม หัวหน้าภาควิชาการเงิน
รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด