TH EN
/ บุคลากร/ โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร

พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ
สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน

ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร+
ผศ. ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ. พันธิภา ศรีนามเมือง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ผศ. ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
อ. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ. ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. ปานิสรา ทิตาทร รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ผศ.ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย เลขานุการและคณะกรรมการประจำคณะฯ
นางอุษา เนียรสอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ