TH EN
/ บุคลากร/ หัวหน้าสำนักงานเลขาและหัวหน้างาน

หัวหน้าสำนักงานเลขาและหัวหน้างาน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางอุษา เนียรสอาดหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

E-Mail :

fbususn@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1101

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวสุวรี พ่วงพลับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

E-Mail :

fbussvr@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1102

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางปัทมา ชินธะวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

E-Mail :

fbuspmc@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1105

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

E-Mail :

fbussrp@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1103

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกรรณิกา มิตรปล้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

E-Mail :

fbuskkm@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1154

Links :

KUforest

รักษาการหัวหน้างานพัสดุ

นางอุษา เนียรสอาดหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

E-Mail :

fbususn@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1101

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายนิคม พุกบัวพนักงานขับรถยนต์ ส 2

E-Mail :

fbusnkp@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1777