รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558 - 2560

1. คณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจ

2. คณะกรรมการกิจการนิสิต

3. คณะกรรมการจัดทำวารสาร “Business Journal”

4. คณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการ

5. คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะกรรมการทำงานลดการใช้พลังงานของคณะบริหารธุรกิจ

7. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบริหารธุรกิจ

8. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

9. คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

10. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ระดับหน่วยงาน

11. คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ

12. คณะกรรมการกองทุนคณะบริหารธุรกิจ

13.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจระหว่างกาลและประจำปี

14. คณะกรรมการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

15. คณะกรรมการเพื่อดำเนินการ “การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน”

16. คณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร คณะบริหารธุรกิจ

17. คณะกรรมการสนับสนุนและประสานภารกิจตามกลไกและกระบวนการประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ

18. คณะกรรมการสนับสนุนระบบและกลไกการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

19. คณะกรรมการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

20. คณะกรรมการพัฒนาระบบงานทางบัญชีและการเงินของคณะบริหารธุรกิจ

21.คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

22.คณะกรรมการลดการใช้พลังงานคณะบริหารธุรกิจ

23.คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

24.คณะกรรมการบริหารองค์กรสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ

25.คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุน

26.คณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

27.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

คณะทำงาน

1.คณะทำงานดำเนินการทบทวนแผนยุทธิ์ศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

2.แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี โดยไม่รับค่าตอบแทน

3.คณะทำงานทำเนินการรวมศูนย์งานด้านการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

4.คณะทำงานพิจารณาร้านผู้ประกอบการในพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ

5.คณะทำงานปรับปรุงระเบียบการเงินของคณะบริหารธุรกิจ

6.คณะทำงานโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

7.คณะทำงานโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิตอลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ คณะบริหารธุรกิจ