หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(67 kb)

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สปท.
International MBA (KIMBA) โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต(87 kb)

โครงการปริญญาโท การบัญชี (ภาคพิเศษ
)