หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
    

 
รวมโปรแกรมช่วยในตรวจเช็คเครื่อง
โปรแกรมที่แนบมาให้นี้จะสามารถตรวจสอบ หลักๆได้4ส่วน
  1. CPU
  2. RAM
  3. GPU
  4. HDD
ไฟล์แนบ ( 3.98 Mb )
การแก้ไขไวรัสที่ซ่อน folder ด้วย DOS
ยกเลิกการซ่อน Folder ทุก Folder

- Run พิมพ์คำสัง่ CMD
-เข้าไปที่ ไดร์ที่ข้อมูลถูกซ่อน
-พิมพ์คำสั่ง  attrib -s -h -r /S /D
นิสิตต้องทำอย่างไรในการขอการลาออกจากการเป็นนิสิต
ต้องยื่นใบลาพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครอง และใบปลอดหนี้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดีอนุมัติต่อไป
หมายเหตุ เมื่อนิสิตต้องการลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ ควรมายื่นใบลาออกให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เสียประวัติในการถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
นิสิตที่ทุจริตในการสอบจะได้รับบทลงโทษอย่างไร
นิสิตที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่า สอบตก (ได้ F) ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัยนิสิต จะต้องได้รับโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
กรณีส่อทุจริต หมายถึงอะไร
กรณีส่อทุจริต หมายถึง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ หรือคำชี้แจงของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบเข้าไปในห้องสอบ จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม 
กรณีทุจริต หมายถึง อะไร
กรณีทุจริต หมายถึง การนำเอกสารวิชาการ และหรือบันทึกทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอบเข้าห้องสอบ และใช้คัดลอกในการสอบ คัดลอกคำตอบของผู้อื่น ให้ผู้อื่นลอกคำตอบของตน หรือแลกเปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบให้ผู้อื่นลอก สับเปลี่ยนคำตอบกัน เข้าสอบแทนกัน ช่วยเหลือกันหรือร่วมมือ โดยวิธีใดในการทำการทุจริต
โทษกรณีทุจริตหรือส่อทุจริตในการสอบคืออะไร
ระดับโทษกรณีทุจริตหรือส่อทุจริตในการสอบมี ดังนี้ 
  • ให้ถือว่าสอบตก (ได้ F) ในวิชานั้น                                                                               
  • ส่อทุจริต ระดับโทษพักการศึกษา 1 ภาคการ ศึกษา                                                            
  • ทุจริต ระดับโทษพักการศึกษา 1 ปีการศึกษา                                                     
  • ส่อทุจริต หรือทุจริตเป็นครั้งที่สอง ระดับโทษให้ออก
กรณีใดบ้างจะทำให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·        ถูกจำคุก ถูกลงโทษทางวินัยให้ออก หรือไล่ออก

·        เป็น นิสิตของมหาวิทยาลัยอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด

·        พักการ ศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต

·        ระยะเวลา ศึกษาเกินกว่า 2 เท่าของระยะเวลาศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

·        ไม่ลง ทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดภาคเรียน

·        ขาด คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

·        ลาออก / ถึงแก่กรรม ฯลฯ

นิสิตสอบตกได้ F วิชาคณิตศาสตร์ 111 จะขอเรียนควบกับวิชาคณิตศาสตร์ 112 ได้หรือไม่ (วิชา 111 เป็น Prerequisite วิชา 112) และถ้าลงควบพร้อมกัน วิชาคณิตศาสตร์ 111 ได้ F แต่วิชา 112 ได้ C จะคิดคะแนนอย่างไร
สามารถลงได้ในกรณีที่เคยลงเรียนวิชา 111 มาแล้ว โดยไม่มีการ Drop (W) เมื่อวิชา 111 ได้ F   แต่วิชา 112 ได้ C จะไม่ถือเป็นโมฆะ   อย่างไรก็ตามหากนิสิต Drop วิชา 111 จะต้อง Drop วิชา 112 ด้วย
นิสิตสอบตกได้ F วิชาหลักการบัญชีขั้นต้น (130111) จะลงทะเบียนควบกับวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 (130112) ได้หรือไม่ โดยวิชา 130111 เป็นวิชาพื้นฐานของวิชา 130112
ไม่สามารถลงทะเบียนวิชา 130112 ได้ เนื่องจากภาควิชา กำหนดให้นิสิตต้องสอบผ่านหลักการบัญชีขั้นต้น (130111) ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนการบัญชีขั้นกลาง I (130112) ได้
หน้าที่ : 1 2 3