หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 
  งานวิจัย (Research)
  ปีที่วิจัย   ชื่องานวิจัย   สถานะ   ผู้วิจัย  
  2550
 
  ngjhnnix
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mofcjyam
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  srqsjqyq
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  sjrfftes
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  kwcdqipd
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  xlxsgirh
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  qlsixmey
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  gldebepc
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  swslqjvv
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2549
 
  mjhywymu
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  qyvhkale
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2549
 
  mjhywymu
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  cgnqekmg
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  kwqotqdb
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  kwqotqdb
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  nbbtashj
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  ccpraiin
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  tojplelg
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  dwmliorg
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2546
 
  kwqotqdb
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  kbbcitfc
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2557
 
  แบบจำลองการแทนที่สินทรัพย์ต่อเติม: ผลกระทบของภาษี เงินเฟ้อ และการพัฒนาเทคโนโลยี ต่ออายุสินทรัพย์ที่เหมาะสม
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2555
 
  Determinants and Financial Impacts of the Position on the ASEAN Trading Link: ASEAN Integration Approach
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนต์มือสอง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2559
 
  Identifying influential factors that impact the level of organizational improvement resulting from the use of lean practices on NPD processes
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ดัชนีบ่งชี้การปฎิบัติที่ดีเลิศในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2558
 
  กรณีศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2558
 
  การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  การหาจุดร่วมระหว่างการบริหารโครงการและกลยุทธ์ธุรกิจ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาระบบขนส่งแบบตอบสนองความต้องการสำหรับภาคบริการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  Wuttigrai Ngarmsirijit
และคณะ

 
 
  2556
 
  การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2556
 
  การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2556
 
  กลยุทธ์โครงการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2551
 
  การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการสาย ข. และ ค.ตามหลักสมรรถนะ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  นาย พิเศษ ปั้นรัตน์
 
 
  2549
 
  การศึกษาความท้าทายของระบบนวัตรกรรมในประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2551
 
  ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2549
 
  การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2548
 
  การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2547
 
  การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2554
 
  การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2554
 
  การทำนายความต้องการสินค้าคงคลังในการค้าปลีก
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2552
 
  Promoting Technological Investment in Rail Freight Rolling Stock
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2552
 
  การวิเคราะห์ผลกระทบในการเปลี่ยนค่าความแตกต่างของอัตราการใช้งานสูงสุดและต่ำสุดใน Mentor-II อัลกอริธึ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  นาย ฉัตรชัย พ่วงพลับ
 
 
  2552
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web user behavior: Usability Testing of MU Orthodontic Web-based system version 1.0
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2552
 
  การทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2551
 
  ความต้องการและความสนใจขอผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน. สวทช.
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2551
 
  ปริมาณผลผลิตไม้ยางพาราของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2550
 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2549
 
  ลักษณะความชอบผักสดเมืองหนาว เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของโครงการหลวง, มูลนิธิโครงการหลวง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2547
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2546
 
  แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2545
 
  การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2544
 
  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2543
 
  แผนกลยุทธ์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ: กลุ่มสถาบันเกษตร สถาบันธุรกิจ สถาบันเอกชน และศักยภาพด้านการส่งออก. สภาวิจัยแห่งชาติ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2542
 
  แผนการปรับระบบหน่วยบริการ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส และคณะ
และคณะ

 
 
  2541
 
  แผนการปรับปรุงระบบการจดหน่วยเก็บเงินและบริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส และคณะ
และคณะ

 
 
  2541
 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานบริการที่พักแรมแบบประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2544
 
  การตลาดและการเพิ่มมูลค่ากระดาษสา 2544
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  แผนการปรับปรุงระบบการจดหน่วยเก็บเงิน และบริหารลูกหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  การศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับปีงบประมาณ 2547-2549
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  Feasibility Study on The Proposal Extension of Chidlom Department Store 2527
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2544
 
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้อัดแข็งจากเศษเหลือใช้ชีวมวลปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2550
 
  การวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินงานสหกรณ์ การเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2549
 
  ผลกระทบจากกระบวนการจากกระบวน การปรับโครงสร้างหนี้ที่จะนำไปสู่การ พัฒนากฎหมาย และการพัฒนาการใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา เปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลาย กลางกับกระบวนการของบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2548
 
  ปัจจัยหลักของแผนฟื้นฟูกิจการที่มีผล ต่อการพิจารณาคดีของศาลเพื่อความ สำเร็จของธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2551
 
  การทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษาการทดสอบโปรแกรมระบบบริหารโครงการ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา และ รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
และคณะ

 
 

  ผลงานตีพิมพ์:ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)
  ปีที่พิมพ์   ชื่อผลงาน   ชื่อการประชุม   ชื่อผู้เขียน  
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2559
 
  Credit Rating Adjustments, Stock Market Reactions, and Firms’ Performance: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand
 
  ฮ่องกง
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
 
 
  2559
 
  Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data: A Case Study of Condominiums in Bangkok
 
  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  Determinants and Financial Impacts of the Position on the ASEAN Trading Link: ASEAN Integration Approach
 
  Kuala Lumpur, Malasia
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร
 
  กรุงเทพ
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
 
  กรุงเทพ
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ในการตัดสินใจเช่าซื้อรถ
 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  New Product Development Projects: What Strategy Should We Use?
 
  St.Petersburge สหพันธรัฐรัสเซีย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  Modelling the Macro-Environmental Factors of International Distribution
 
  อิตาลี
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  Handling shelf space with an optimal EOQ model
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  International Trade: A Case of KONE Corporation
 
  239 Faculty of Business Administration, Chiang Mai
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  คายาซาว่า ญี่ปุ่น
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)
 
  มาดริด เสปน
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Marketing Environment of Thailand: A Case of Rovio Entertainment LTD
 
  กรุงเทพมหานคร
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  An EOQ Model with Consideration of Second-Trip In-Store Replenishment
 
  กรุงเทพ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  Service quality expectation of university library websites: what do students want most?
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  The preferred qualifications of the Chief Information Officer (CIO) in public universities in Thailand
 
  Valencia, Spain
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  What really is “Thai hospitality”?: tourist perception of Thai service model
 
  Singapore
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  An evaluation framework of transportation responsiveness: case of Pattaya city
 
  Paris, France
 
  Ngamsirijit, W.
และคณะ

 
 
  2556
 
  Risk takers and tourist\'s satisfaction of local transportation.
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2556
 
  A cross cultural study of tourist motivation for visiting health and wellness establishment
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
 
 
  2556
 
  โครงสร้างระบบนวัตรกรรมในประเทศไทย
 
  กรุงเทพ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Managing New Product Development Project
 
  ภูเก็ต
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Project Management in Asian Car Companies
 
  ภูเก็ต
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  กลยุทธ์โครงการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  แบบจำลองอุปสรรคสำหรับการหริหารโครงการทางเทคโนโลยี
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  แบบจำลองสิ่งแวดล้อมทางมหภาคในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 
  ฮ่องกง
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาของบัตร The ONE Card ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของท็อปส์ ซูเปอร์
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  กลยุทธ์ตราสินค้าเครื่องดื่มโออิชิ
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  Barriers of technology project: An interpretive model
 
  Taiwan
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Using Strategic Fit for Portfolio Management
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Innovation and Factors affecting the Success of NPD Projects: Literature Explorations and Descriptions
 
  Singapore
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Project Portfolio Selection: From Past to Present
 
  Bangkok
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  Improving Project Portfolio Management with Strategic Alignment
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  Technology and Innovation Management in the Service Sector
 
  Hongkong
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Structuring Enablers of Project Management Practice in Electronics Industry
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Fostering Education in Service Innovation Management
 
  Chebu, Phillipines
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2547
 
  New Product Development Applications of Data Envelopment Analysis (DEA): Computer Display Projectors
 
  Denver, Colorado
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2546
 
  Efficiency in the Telecommunication Industry: An International Comparison using DEA
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  The Impact of Perceived Human Resource Management Practices on Employees\' Performance
 
  พัทยา
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  Promoting Research and Development: A Case Study of Thai ICT Industry
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2546
 
  Capacity Management for Multiple Projects’ Environments
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  การศึกษาการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  แบบจำลองอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยี
 
  ไต้หวัน
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  การทำนายความต้องการสินค้าคงคลังในการค้าปลีก
 
  ณ สวนนงนุช พัทยา
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  ACCLERATED DEPRECIATION: ESTABLISHING A HISTORICAL AND CONTEXTUAL PERSPECTIVE
 
  Tokyo, Japan
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2544
 
  The Continuning Profession Education Program in Thailand
 
  Hungary
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2551
 
  Applying Usability Testing to Evaluate Information Technology Control of In-House Developed Software Application: A Case Study from Thailand
 
  San Francisco, USA
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2549
 
  Why visitors leaves website without buying
 
  Reno, USA
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 

  ผลงานวิชาการ: การนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentations)
  ปีที่นำเสนอ   ชื่อผลงาน   ชื่อการประชุม   ชื่อผู้นำเสนอ  
  yyyy
 
  1
 
  ymkkuptf
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  roaihxba
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  crjpchhi
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  2553
 
  Applying Usability Testing to Evaluate IT control of an Application Software
 
  e-CASE 2009
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd,
 
 
  2551
 
  Applying Usability Testing to Evaluate Information Technology Control of In-House Developed Software Application: A Case Study From Thailand
 
  The IT Audit Research Symposium
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd, CUA และ รศ.อุษณา ภัทรม
 
 
  2553
 
  การตรวจสอบสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการทดสอบความสามารถ (Why Usability Testing Works for IT Audit)
 
  50st Annual IACIS International Conference in
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd, CUA
 
 
  -
 
 
 
  The IT Audit Symposium
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2546
 
  การกำกับดูแลกับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารไทยขนาดเล็ก
 
  KU Conference
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2546
 
  The study of the Relationship between the Disclosure of Corporate Governance and Firm Performance
 
  -
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2545
 
  The Use of Management Accounting Techniques by Thai Small and Medium Enterprises
 
  -
 
  ผศ. วิมล รอดเพ็ชร
 
 
  2549
 
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม : โครงการปริญญาโทการ บัญชีภาคพิเศษ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยสถาบัน กิจการปฏิรูปการเรียน การสอน
 
  รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
 
 
  2550
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web buyer behavior
 
  การประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมการบัญชีไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 

  ผลงานตีพิมพ์: บทความวิชาการ (Journal Articles)
  ปีที่ตีพิมพ์   ชื่อบทความวิชาการ   ชื่อวารสาร   ชื่อผู้เขียน  
  2551
 
  prenfesn
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mdmydlmk
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  tinqkvyb
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  eddswdpp
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  adsvdrmb
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  gngdagcg
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  mjenlpcd
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  avuvggmu
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  olljvhlp
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  uvqoudpq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  krwfwvgr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  citcdxic
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  hxujwfpq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  tdsrbevw
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  rfjthkhl
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  xjiqklwc
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  wokjxmrr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mmqxtgqx
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  kiihmnen
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  psryfpge
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  fyyiduch
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  ixkmpedc
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  slodvraq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  iubfdevq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  eaoewves
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  plofioay
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  gsjhmaha
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  soobsuya
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  xlorjudv
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  hrqhexhi
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  qpbpgkbh
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  rbrbyirs
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  iwkipnfv
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2559
 
  How the ASEAN Exchanges integration affects firms' position on the ASEAN Link and abnormal returns: evidence from Thailand
 
  International Journal of Economics and Business Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation, and Technological Advancement on Optimal Asset Duration
 
  INFOR: Information Systems and Operational Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  A Mixed Methods Approach to Studying Asset Replacement Decisions
 
  International Journal of Business Innovation and Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2555
 
  The Merits of Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry
 
  Transportation Research Part D: Transport and Environment
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2557
 
  Indicators of Best Practices in Technology Product Development Projects: Prioritizing Critical Success Factors
 
  International Journal of Managing Projects in Business
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  A framework of the innovation system: a case of Thailand
 
  International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2549
 
  Understanding legislators and their perceptions of the tourism industry: the case of North Carolina, USA, 1990 and 2003
 
  Tourism Management
 
  McGehee, N, G.
และคณะ

 
 
  2549
 
  Roles of product and service quality on brand loyalty: an investigation of quick service restaurants
 
  Journal of Foodservice Business Research
 
  Reich, A. Z.
และคณะ

 
 
  2549
 
  Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: a case of a nature-based resort
 
  Journal of Vacation Marketing
 
  Meng, F.
และคณะ

 
 
  2551
 
  Innovation and Factors affecting the Success of NPD Projects: Literature Explorations and Descriptions
 
  International Journal of Management Science and Engineering Management
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2551
 
  Strategic Alignment in Project Portfolio Management
 
  Journal of Pendidikan Akuntansi in Indonesia
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  The Relationship of Perceived Human Resource Management Practices on Employees\' Performance
 
  International Journal of Business Strategy
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  เทคนิคการทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษาโปรแกรมระบบบริหารโครงการ
 
  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2552
 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ: โปรแกรม SAP ไปใช้ในประเทศไทย
 
  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
 
  วรพร แก้วเมืองมูล และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2552
 
  Online and Offline Social Ties of Social Network Website Users: An Exploratory Study in Eleven Societies
 
  Journal of Computer Information Systems
 
  Cardon, P. W.
และคณะ

 
 
  2541
 
  กลยุทธ์การตลาด: การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา. 2541
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2541)
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2543
 
  การจัดการการตลาด: ฉบับ Portable MBA. 2543
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2545
 
  พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  หลักการตลาด
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  การบริหารการตลาดยุคใหม่: ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2546
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2549
 
  การรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์ แห่งประเทศไทย
 
  วารสารเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจปริทัศน์
 
  รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
 
 
  2549
 
  Why visitors leave web sites without buying: Toward a unified theory of web site design
 
  Issues in Information Systems
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 

  ผลงานวิชาการ: หนังสือ (Books)
  ปีที่เขียน   ชื่อหนังสือ   ประเภท   ชื่อผู้เขียน  
  2551
 
  rutfgjci
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  elgelsch
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  qwhnhrjj
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  ielbbosl
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  aamuhddx
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  yukcytcn
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  ihpmcyhd
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  hinmmilf
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  yfpgtjch
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2548
 
  shavrmpu
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  gbxmqeid
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2549
 
  shavrmpu
 
  Other
 
  1
 
 
  2549
 
  shavrmpu
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  wvqhjyna
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2551
 
  psoljnso
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  rwmcexrp
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  gvagylne
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  rnqopgjb
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  utvhlwvm
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2552
 
  eygoeigm
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2552
 
  tiogosdr
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  yslcfdip
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2551
 
  ayrnkefq
 
  Other
 
  1
 
 
  2547
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2547
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  omjpktrb
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2546
 
  lfdiehrm
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  ftmttrlk
 
  Other
 
  1
 
 
  2552
 
  dtqcmgdp
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2548
 
  pypiuudf
 
  Other
 
  1
 
 
  2548
 
  pypiuudf
 
  Other
 
  1
 
 
  2551
 
  uwriwrwq
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2551
 
  odcgsyuh
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2550
 
  lfvqbimt
 
  Other
 
  1
 
 
  2550
 
  jxppvqwr
 
  Hand Book
 
  1
 
 
  2550
 
  shaskfpr
 
  Text Book
 
  1
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการจัดการกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัล
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการบริหารจัดการโลจิสติกส์
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาปัญหาการตลาดและกลยุทธ์การตัดสินใจ
 
  Other
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการค้าปลีก
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  เอกสารอ่านประกอบวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Special Section, case studies in project and program management, and organizational project management
 
  Other
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  หลักการตลาด
 
  Text Book
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2551
 
  การบัญชีการเงิน
 
  Text Book
 
  อ. ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
 
 
  2550
 
  ไอทีกับการเกษตร
 
  Hand Book
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 

  ผลงานวิชาการ: Working Papers
  ปีที่เขียน   ชื่อ   ชื่อผู้เขียน  
  2552
 
  wtmhxxyt
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  toralted
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  nckawomf
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  efjhjiwo
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web user behavior: Usability Testing of MU Orthodontic Web-based system version 1.0
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2550
 
  Usability of Thai Accounting Software
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา