หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 

  ผลงานตีพิมพ์: บทความวิชาการ (Journal Articles)
  ปีที่ตีพิมพ์   ชื่อบทความวิชาการ   ชื่อวารสาร   ชื่อผู้เขียน  
  2551
 
  prenfesn
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mdmydlmk
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  tinqkvyb
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  eddswdpp
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  adsvdrmb
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  gngdagcg
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  mjenlpcd
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  avuvggmu
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  olljvhlp
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  uvqoudpq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  krwfwvgr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  citcdxic
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  hjfvfllr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  hxujwfpq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  tdsrbevw
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  rfjthkhl
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  xjiqklwc
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  wokjxmrr
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mmqxtgqx
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  kiihmnen
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  psryfpge
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  fyyiduch
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  ixkmpedc
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  slodvraq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  iubfdevq
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  eaoewves
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  plofioay
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  gsjhmaha
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  soobsuya
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  xlorjudv
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  hrqhexhi
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  qpbpgkbh
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  rbrbyirs
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  iwkipnfv
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2559
 
  How the ASEAN Exchanges integration affects firms' position on the ASEAN Link and abnormal returns: evidence from Thailand
 
  International Journal of Economics and Business Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  An Extended Asset Replacement Model: Impacts of Taxation, Inflation, and Technological Advancement on Optimal Asset Duration
 
  INFOR: Information Systems and Operational Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  A Mixed Methods Approach to Studying Asset Replacement Decisions
 
  International Journal of Business Innovation and Research
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2555
 
  The Merits of Accelerated Depreciation for Promoting Investment in Clean Technologies: A Simulation Study in the Australian Rail Freight Industry
 
  Transportation Research Part D: Transport and Environment
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2557
 
  Indicators of Best Practices in Technology Product Development Projects: Prioritizing Critical Success Factors
 
  International Journal of Managing Projects in Business
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  A framework of the innovation system: a case of Thailand
 
  International Journal of Economic Policy in Emerging Economies
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2549
 
  Understanding legislators and their perceptions of the tourism industry: the case of North Carolina, USA, 1990 and 2003
 
  Tourism Management
 
  McGehee, N, G.
และคณะ

 
 
  2549
 
  Roles of product and service quality on brand loyalty: an investigation of quick service restaurants
 
  Journal of Foodservice Business Research
 
  Reich, A. Z.
และคณะ

 
 
  2549
 
  Measuring tourist satisfaction by attribute and motivation: a case of a nature-based resort
 
  Journal of Vacation Marketing
 
  Meng, F.
และคณะ

 
 
  2551
 
  Innovation and Factors affecting the Success of NPD Projects: Literature Explorations and Descriptions
 
  International Journal of Management Science and Engineering Management
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2551
 
  Strategic Alignment in Project Portfolio Management
 
  Journal of Pendidikan Akuntansi in Indonesia
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  The Relationship of Perceived Human Resource Management Practices on Employees\' Performance
 
  International Journal of Business Strategy
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  เทคนิคการทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษาโปรแกรมระบบบริหารโครงการ
 
  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2552
 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ: โปรแกรม SAP ไปใช้ในประเทศไทย
 
  วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
 
  วรพร แก้วเมืองมูล และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2552
 
  Online and Offline Social Ties of Social Network Website Users: An Exploratory Study in Eleven Societies
 
  Journal of Computer Information Systems
 
  Cardon, P. W.
และคณะ

 
 
  2541
 
  กลยุทธ์การตลาด: การบริหารการตลาดและกรณีศึกษา. 2541
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา. พิมพ์ครั้งที่ 4 (2541)
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2543
 
  การจัดการการตลาด: ฉบับ Portable MBA. 2543
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2545
 
  พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  หลักการตลาด
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  การบริหารการตลาดยุคใหม่: ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2546
 
  -
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2549
 
  การรับรู้รายการต้นทุนการกู้ยืม : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพทย์ แห่งประเทศไทย
 
  วารสารเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจปริทัศน์
 
  รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
 
 
  2549
 
  Why visitors leave web sites without buying: Toward a unified theory of web site design
 
  Issues in Information Systems
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ