หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 

  ผลงานตีพิมพ์:ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)
  ปีที่พิมพ์   ชื่อผลงาน   ชื่อการประชุม   ชื่อผู้เขียน  
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  -
 
  1
 
  1
 
  1
และคณะ

 
 
  2559
 
  Credit Rating Adjustments, Stock Market Reactions, and Firms’ Performance: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand
 
  ฮ่องกง
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
 
 
  2559
 
  Semivariogram Analysis Using Real Estate Transaction Data: A Case Study of Condominiums in Bangkok
 
  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  Determinants and Financial Impacts of the Position on the ASEAN Trading Link: ASEAN Integration Approach
 
  Kuala Lumpur, Malasia
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร
 
  กรุงเทพ
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
 
  กรุงเทพ
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด ในการตัดสินใจเช่าซื้อรถ
 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  New Product Development Projects: What Strategy Should We Use?
 
  St.Petersburge สหพันธรัฐรัสเซีย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  Modelling the Macro-Environmental Factors of International Distribution
 
  อิตาลี
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  Handling shelf space with an optimal EOQ model
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  International Trade: A Case of KONE Corporation
 
  239 Faculty of Business Administration, Chiang Mai
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  คายาซาว่า ญี่ปุ่น
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)
 
  มาดริด เสปน
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2557
 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน
 
  กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Marketing Environment of Thailand: A Case of Rovio Entertainment LTD
 
  กรุงเทพมหานคร
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  An EOQ Model with Consideration of Second-Trip In-Store Replenishment
 
  กรุงเทพ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  Service quality expectation of university library websites: what do students want most?
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  The preferred qualifications of the Chief Information Officer (CIO) in public universities in Thailand
 
  Valencia, Spain
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  What really is “Thai hospitality”?: tourist perception of Thai service model
 
  Singapore
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2554
 
  An evaluation framework of transportation responsiveness: case of Pattaya city
 
  Paris, France
 
  Ngamsirijit, W.
และคณะ

 
 
  2556
 
  Risk takers and tourist\'s satisfaction of local transportation.
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
และคณะ

 
 
  2556
 
  A cross cultural study of tourist motivation for visiting health and wellness establishment
 
  Bangkok, Thailand
 
  ดร. ยอดมนี เทพานนท์
 
 
  2556
 
  โครงสร้างระบบนวัตรกรรมในประเทศไทย
 
  กรุงเทพ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Managing New Product Development Project
 
  ภูเก็ต
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  Project Management in Asian Car Companies
 
  ภูเก็ต
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2556
 
  กลยุทธ์โครงการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  แบบจำลองอุปสรรคสำหรับการหริหารโครงการทางเทคโนโลยี
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  แบบจำลองสิ่งแวดล้อมทางมหภาคในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 
  ฮ่องกง
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์: กรณีศึกษาของบัตร The ONE Card ของบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของท็อปส์ ซูเปอร์
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  กลยุทธ์ตราสินค้าเครื่องดื่มโออิชิ
 
  กรุงเทพฯ
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  Barriers of technology project: An interpretive model
 
  Taiwan
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Using Strategic Fit for Portfolio Management
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Innovation and Factors affecting the Success of NPD Projects: Literature Explorations and Descriptions
 
  Singapore
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2550
 
  Project Portfolio Selection: From Past to Present
 
  Bangkok
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  Improving Project Portfolio Management with Strategic Alignment
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  Technology and Innovation Management in the Service Sector
 
  Hongkong
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Structuring Enablers of Project Management Practice in Electronics Industry
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  Fostering Education in Service Innovation Management
 
  Chebu, Phillipines
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2547
 
  New Product Development Applications of Data Envelopment Analysis (DEA): Computer Display Projectors
 
  Denver, Colorado
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2546
 
  Efficiency in the Telecommunication Industry: An International Comparison using DEA
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2553
 
  The Impact of Perceived Human Resource Management Practices on Employees\' Performance
 
  พัทยา
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  Promoting Research and Development: A Case Study of Thai ICT Industry
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2546
 
  Capacity Management for Multiple Projects’ Environments
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  การศึกษาการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม ICT
 
  Portland, OR
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2555
 
  แบบจำลองอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการทางเทคโนโลยี
 
  ไต้หวัน
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2554
 
  การทำนายความต้องการสินค้าคงคลังในการค้าปลีก
 
  ณ สวนนงนุช พัทยา
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2552
 
  ACCLERATED DEPRECIATION: ESTABLISHING A HISTORICAL AND CONTEXTUAL PERSPECTIVE
 
  Tokyo, Japan
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2544
 
  The Continuning Profession Education Program in Thailand
 
  Hungary
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2551
 
  Applying Usability Testing to Evaluate Information Technology Control of In-House Developed Software Application: A Case Study from Thailand
 
  San Francisco, USA
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2549
 
  Why visitors leaves website without buying
 
  Reno, USA
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ