หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 
  งานวิจัย (Research)
  ปีที่วิจัย   ชื่องานวิจัย   สถานะ   ผู้วิจัย  
  2550
 
  ngjhnnix
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  mofcjyam
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  srqsjqyq
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  sjrfftes
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  kwcdqipd
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  xlxsgirh
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2548
 
  okybibnd
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  qlsixmey
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  gldebepc
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  swslqjvv
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2549
 
  mjhywymu
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  qyvhkale
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2549
 
  mjhywymu
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  cgnqekmg
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  kwqotqdb
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2547
 
  kwqotqdb
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  nbbtashj
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2552
 
  ccpraiin
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  tojplelg
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  1
และคณะ

 
 
  2551
 
  dwmliorg
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2546
 
  kwqotqdb
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2550
 
  kbbcitfc
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  1
และคณะ

 
 
  2557
 
  แบบจำลองการแทนที่สินทรัพย์ต่อเติม: ผลกระทบของภาษี เงินเฟ้อ และการพัฒนาเทคโนโลยี ต่ออายุสินทรัพย์ที่เหมาะสม
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2555
 
  Determinants and Financial Impacts of the Position on the ASEAN Trading Link: ASEAN Integration Approach
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2558
 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่มีผลในการเพิ่มยอดขายสินเชื่อรถยนต์มือสอง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  การประเมินปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กรในธุรกิจธนาคาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2559
 
  Identifying influential factors that impact the level of organizational improvement resulting from the use of lean practices on NPD processes
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
 
  2558
 
  ดัชนีบ่งชี้การปฎิบัติที่ดีเลิศในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2558
 
  กรณีศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2558
 
  การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  อ.ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  การหาจุดร่วมระหว่างการบริหารโครงการและกลยุทธ์ธุรกิจ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2557
 
  วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของระบบการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GPS)
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาระบบขนส่งแบบตอบสนองความต้องการสำหรับภาคบริการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  Wuttigrai Ngarmsirijit
และคณะ

 
 
  2556
 
  การบริหารจัดการโครงการในอุตสาหกรรมรถยนตร์
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2556
 
  การเลือกโครงการในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการจัดการงบประมาณ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2556
 
  กลยุทธ์โครงการของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2551
 
  การศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการสาย ข. และ ค.ตามหลักสมรรถนะ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  นาย พิเศษ ปั้นรัตน์
 
 
  2549
 
  การศึกษาความท้าทายของระบบนวัตรกรรมในประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2551
 
  ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2549
 
  การเชื่อมโยงทางกลยุทธ์ในกลุ่มของโครงการ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2548
 
  การสำรวจโครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2547
 
  การพยากรณ์เทคโนโลยีโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลบนขอบเขต
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในการค้าระหว่างประเทศ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษากลยุทธ์ตราสินค้าในผลิตภัณฑ์อาหาร
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในการค้าปลีก
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2555
 
  การศึกษาการส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่ผู้บริโภค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2554
 
  การศึกษาการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2554
 
  การทำนายความต้องการสินค้าคงคลังในการค้าปลีก
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
และคณะ

 
 
  2552
 
  Promoting Technological Investment in Rail Freight Rolling Stock
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
และคณะ

 
 
  2552
 
  การวิเคราะห์ผลกระทบในการเปลี่ยนค่าความแตกต่างของอัตราการใช้งานสูงสุดและต่ำสุดใน Mentor-II อัลกอริธึ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  นาย ฉัตรชัย พ่วงพลับ
 
 
  2552
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web user behavior: Usability Testing of MU Orthodontic Web-based system version 1.0
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2552
 
  การทดสอบความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลทันตกรรมจัดฟัน
 
  อยู่ระหว่างวิจัย
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา
และคณะ

 
 
  2551
 
  ความต้องการและความสนใจขอผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนในการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน. สวทช.
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2551
 
  ปริมาณผลผลิตไม้ยางพาราของอุตสาหกรรมไม้ยางพารา. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2550
 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2549
 
  ลักษณะความชอบผักสดเมืองหนาว เพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของโครงการหลวง, มูลนิธิโครงการหลวง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2547
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2546
 
  แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2545
 
  การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดตรัง
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2544
 
  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2543
 
  แผนกลยุทธ์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ: กลุ่มสถาบันเกษตร สถาบันธุรกิจ สถาบันเอกชน และศักยภาพด้านการส่งออก. สภาวิจัยแห่งชาติ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
และคณะ

 
 
  2542
 
  แผนการปรับระบบหน่วยบริการ. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส และคณะ
และคณะ

 
 
  2541
 
  แผนการปรับปรุงระบบการจดหน่วยเก็บเงินและบริหารลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส และคณะ
และคณะ

 
 
  2541
 
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาสถานบริการที่พักแรมแบบประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยว
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2544
 
  การตลาดและการเพิ่มมูลค่ากระดาษสา 2544
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  แผนการปรับปรุงระบบการจดหน่วยเก็บเงิน และบริหารลูกหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2546
 
  การศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับปีงบประมาณ 2547-2549
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2541
 
  Feasibility Study on The Proposal Extension of Chidlom Department Store 2527
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2544
 
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นใยไม้อัดแข็งจากเศษเหลือใช้ชีวมวลปาล์มน้ำมันในเชิงพาณิชย์
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
 
  2550
 
  การวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินงานสหกรณ์ การเกษตรศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2549
 
  ผลกระทบจากกระบวนการจากกระบวน การปรับโครงสร้างหนี้ที่จะนำไปสู่การ พัฒนากฎหมาย และการพัฒนาการใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา เปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลาย กลางกับกระบวนการของบรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2548
 
  ปัจจัยหลักของแผนฟื้นฟูกิจการที่มีผล ต่อการพิจารณาคดีของศาลเพื่อความ สำเร็จของธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  รศ.ดร. จินดา ขันทอง
 
 
  2551
 
  การทดสอบความสามารถการใช้งานในการตรวจสอบภายใน: กรณีศึกษาการทดสอบโปรแกรมระบบบริหารโครงการ
 
  เสร็จสมบูรณ์
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา และ รศ.อุษณา ภัทรมนตรี
และคณะ