หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการผลิต
ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาบัญชี   

ภาควิชาการจัดการ
 
ชื่อภาษาไทย
 
อีเมลล์
 
 
ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล
 
fbusent@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย
 
fbushrp@ku.ac.th
 
 
ผศ. กิริยา กุลชนะรัตน์
 
fbuskyc@ku.ac.th
 
 
ดร. นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
 
fbusnwl@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร. นิรันดร ทัพไชย
 
fbusndt@ku.ac.th
 
 
ผศ. ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
 
fbusppn@ku.ac.th
 
 
ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
 
pittawat.u@ku.th
 
 
รศ. ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส
 
fbuspna@ku.ac.th
 
 
ผศ. รัตน์ทนา สังข์พงษ์
 
fbusrts@ku.ac.th
 
 
ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน
 
fbussrs@ku.ac.th
 
 
ผศ. ตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์
 
fbusttk@ku.ac.th
 
 
รศ. ทองฟู ศิริวงศ์
 
fbustfs@ku.ac.th
 
 
รศ. ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์
 
fbusyps@ku.ac.th
 


ภาควิชาการจัดการผลิต
 
ชื่อภาษาไทย
 
อีเมลล์
 
 
รศ.ดร. บดินทร์ รัศมีเทศ
 
fbusbdr@ku.ac.th
 
 
ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย
 
fbuskho@ku.ac.th
 
 
ผศ. กรกฎ วิจิตรพงศ์
 
fbuskow@ku.ac.th
 
 
ดร. ณัฐพล พันธุ์ภักดี
 
fbusnpp@ku.ac.th
 
 
ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์
 
doctorsawat@gmail.com
 
 
ผศ.ดร. สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ
 
fbussjw@ku.ac.th
 
 
รศ.ดร. ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร
 
fbustrl@ku.ac.th
 
 
ดร. ยอดมนี เทพานนท์
 
yodmanee.t@ku.ac.th
 


ภาควิชาการตลาด
 
ชื่อภาษาไทย
 
อีเมลล์
 
 
รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
 
fbuscjc@ku.ac.th
 
 
ผศ. ดาวรุ่ง ไอยเดช
 
fbusdra@ku.ac.th
 
 
อ. ณัฐกันย์ ชินนรานันท์
 
lbcppy@ku.ac.th
 
 
ดร. นาวิน มีนะกรรณ
 
fbusnwm@ku.ac.th
 
 
ดร. ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย
 
fbusptc@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ
 
fbusspha@ku.ac.th
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
 
supachart9@gmail.com
 
 
รศ. ศุภร เสรีรัตน์
 
fbussps@ku.ac.th
 
 
ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
 
fbusths@ku.ac.th
 
 
ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ
 
fbustcs@ku.ac.th
 
 
รศ. ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์
 
fbusywv@ku.ac.th
 


ภาควิชาการเงิน
 
ชื่อภาษาไทย
 
อีเมลล์
 
 
ผศ.ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
 
fbusapp@ku.ac.th
 
 
ดร. อริชัย รักธรรม
 
fbusrac@ku.ac.th
 
 
อ. ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
 
fbusccs@ku.ac.th
 
 
รศ. เจียมจิตร ชวากร
 
fbusjjc@ku.ac.th
 
 
ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
 
fbusnwk@ku.ac.th
 
 
อ. นนทภพ เพชรทอง
 
fbuspph@ku.ac.th
 
 
รศ. ปนัดดา อินทร์พรหม
 
fbuspdi@ku.ac.th
 
 
รศ. ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
 
fbuspan@ku.ac.th
 
 
ผศ. ดร. ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนากุล
 
fbusdws@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง
 
fbussum@ku.ac.th
 


ภาควิชาบัญชี
 
ชื่อภาษาไทย
 
อีเมลล์
 
 
อ. อุษา วงศ์สอนธรรม
 
fbusasw@ku.ac.th
 
 
ดร. ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์
 
fbuscmw@ku.ac.th
 
 
ผศ.ดร. ดลกณิศ เต็งอำนวย
 
fbuskgt@ku.ac.th
 
 
ดร. จารุภา วิภูภิญโญ
 
fbusjpv@ku.ac.th
 
 
อ. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ
 
fbuskks@ku.ac.th
 
 
รศ. ไพบูลย์ ผจงวงศ์
 
fbuspbp@ku.ac.th
 
 
ผศ. พันธิภา ศรีนามเมือง
 
fbuspps@ku.ac.th
 
 
ดร. พรเทพ รัตนตรัยภพ
 
fbusptr@ku.ac.th
 
 
ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
 
fbuspwl@ku.ac.th
 
 
อ. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ
 
fbussyr@ku.ac.th
 
 
ดร. สุชาดา เจียมสกุล
 
fbussdj@ku.ac.th
 
 
ดร. สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
 
fbussrw@ku.ac.th
 
 
อ. สุภาวินี จีวะสุวรรณ
 
fbussnj@ku.ac.th
 
 
ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ
 
fbusswp@ku.ac.th
 
 
ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
 
fbustssv@ku.ac.th
 
 
รศ.ดร. ธารินี พงศ์สุพัฒน์
 
fbustnr@ku.ac.th
 
 
อ. อุษารัตน์ สิทธิรัตนะรังษี
 
fbusurs@ku.ac.th
 
 
ผศ. วิมล รอดเพ็ชร
 
fbusvmr@ku.ac.th