Study To Learn

There are so many more things to discover

"คณะบริหารธุรกิจ" มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจระดับ นานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

The Next Practice Business School

ข่าวสารสำหรับอาจารย์

   ข่าวสารน่ารู้