KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เรื่องที่ควรรู้จากกองการเจ้าหน้าที่

E-mail Print PDF

 

  • เรื่อง อำนาจการบริหารงานบุคคลที่หัวหน้าส่วนงานควรรู้ เหมาะสำหรบ ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km1.php

  • เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เหมาะสำหรับ บุคลากรสายวิชาการที่ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการ

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km2.php

  • เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ เหมาะสำหรับบุคลากร กลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/km3.php

 

Last Updated on Tuesday, 20 August 2019 03:29