เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (2563)

Wednesday, 09 December 2020 02:29 administrator
Print

อบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท.

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


Last Updated on Wednesday, 09 December 2020 02:51