กระบวนการปฏิบัติงาน

Tuesday, 12 September 2017 07:55 administrator
Print

การรวบรวมใบขอจบ

การขอจดหมายฝึกงาน ขอดูข้อมูล หนังสือรับรอง

 

การรับเอกสาร