TH EN
/ ภาควิชา/ ภาควิชาการเงิน
ปรัชญา และปณิธาน

ภาควิชาการเงิน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486

"เป็นภาควิชาที่ผลิตนิสิตให้เป็นผู้รอบรู้ และรู้รอบในสาขาวิชาการเงิน และเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คือพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ทั้งด้านนิตินัยและพฤตินัย และ เปี่ยมด้วย จิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง"

Our location

in Kasetsart University
Bangkhen
Bangkok, Thailand.

วิสัยทัศน์

"ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเงินระดับนานาชาติมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับระดับ มาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่า แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง"

พันธกิจ

"สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และประชาชนมีศักยภาพด้านการบริหารการเงิน ในระดับนานาชาติ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม "

ประวัติความเป็นมา

2486

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยมีการสอน วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในคณะสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2486
2496

ต่อมาปี พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดสอนหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปีโดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2496
2508

ต่อมาปี พ.ศ.2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร นี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี ปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(บริหารธุรกิจ)

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศศบ.(บริหารธุรกิจ)

ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2516 – 2517
2516 – 2517

ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เมื่อปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (บริหารธุรกิจ)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งมีภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชีขึ้นกับ คณะบริหารธุรกิจ

โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และ ภาควิชาการจัดการผลิต ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ กับ 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการผลิต ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน
2541-ปัจจุบัน

ภาควิชาการเงินจึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อปีการศึกษา 2541–2542 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการเงินได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-2528 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (บธ.ม. – การเงิน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน