KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

E-mail Print PDF
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มบริหารประเภทผู้บริหาร (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนหรือเทียบเท่า และหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า)
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา)
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า)
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน)
  • Last Updated on Saturday, 03 August 2019 13:49