KM@KBS

การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

E-mail Print PDF

 

ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควิดระลอกใหม่)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเรียนการสอน และการสอบ หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินกิจกรรมนิสิตและการเข้าพื้นที่หอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้สถานที่เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ คลิก ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบวัดและการประเมินผลการศึกษาแบบผสมผสาน สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฉบับที่ 23 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564

ราชกิจจานุเบกษา

 • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯคลิก ]

ประกาศ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)  ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ++ คลิก ++ 
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ++ คลิก ++

 

Last Updated on Monday, 26 April 2021 05:19
 

เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (2563)

E-mail Print PDF

อบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติ ปขมท.

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 


Last Updated on Wednesday, 09 December 2020 02:51
 

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย

E-mail Print PDF

 

 

Last Updated on Monday, 30 November 2020 10:32
 

ระบบจองห้องประชุมและระบบจองรถ

E-mail Print PDF

 

ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองรถ   (ยังไม่อนุมัติให้ใช้งาน)

 

Last Updated on Wednesday, 10 March 2021 00:48