หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
ปรัชญา ปณิธาน

"เป็นภาควิชาที่ผลิตนิสิตให้เป็นผู้รอบรู้ และรู้รอบในสาขาวิชาการเงิน และเท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ คือพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ทั้งด้านนิตินัยและพฤตินัย และ เปี่ยมด้วย จิตสำนึกที่เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติ บ้านเมืองเป็นที่ตั้ง"วิสัยทัศน์ (Vision)

"ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเงินระดับนานาชาติมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับระดับ มาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่า แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง"พันธกิจ (Mission)

"สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงิน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และประชาชนมีศักยภาพด้านการบริหารการเงิน ในระดับนานาชาติ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม "ประวัติความเป็นมา

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อปี
พ.ศ. 2486 โดยมีการสอน วิชาที่เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจในคณะสหกรณ์

ต่อมาปี พ.ศ.2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ.2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดสอนหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปีโดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

ต่อมาปี พ.ศ.2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร นี้เพื่อลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี ปี พ.ศ.2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พร้อมทั้ง จัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(บริหารธุรกิจ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศศบ.(บริหารธุรกิจ) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) เมื่อปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (บริหารธุรกิจ) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2535 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งมีภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชีขึ้นกับ คณะบริหารธุรกิจ โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และ ภาควิชาการจัดการผลิต ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ กับ 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการจัดการผลิต ภาควิชาการตลาด ภาควิชาบัญชี

ภาควิชาการเงินจึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  เมื่อปีการศึกษา 2541–2542 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการเงินได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-28 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (บธ.ม. – การเงิน)


เวปภาควิชาการเงิน

http://fin.bus.ku.ac.th/