หน้าหลัก | Site Map | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา  
Language: TH | EN    

 
  
       


 
โดยแสดงจากหมวดหมู่  
แสดงผลทุกหมวดหมู่ การนำเสนอผลงานวิชาการ
หนังสือ งานวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ Working Papers
บทความวิชาการ  
 

  ผลงานวิชาการ: การนำเสนอผลงานวิชาการ (Presentations)
  ปีที่นำเสนอ   ชื่อผลงาน   ชื่อการประชุม   ชื่อผู้นำเสนอ  
  yyyy
 
  1
 
  ymkkuptf
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  roaihxba
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  crjpchhi
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  yyyy
 
  1
 
  cxekhlgg
 
  1
 
 
  2553
 
  Applying Usability Testing to Evaluate IT control of an Application Software
 
  e-CASE 2009
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd,
 
 
  2551
 
  Applying Usability Testing to Evaluate Information Technology Control of In-House Developed Software Application: A Case Study From Thailand
 
  The IT Audit Research Symposium
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd, CUA และ รศ.อุษณา ภัทรม
 
 
  2553
 
  การตรวจสอบสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการทดสอบความสามารถ (Why Usability Testing Works for IT Audit)
 
  50st Annual IACIS International Conference in
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา, Phd, CUA
 
 
  -
 
 
 
  The IT Audit Symposium
 
  รศ.อุษณา ภัทรมนตรี และ ดร. วรพรรณ เรืองผกา
 
 
  2546
 
  การกำกับดูแลกับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารไทยขนาดเล็ก
 
  KU Conference
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2546
 
  The study of the Relationship between the Disclosure of Corporate Governance and Firm Performance
 
  -
 
  รศ. อุษณา ภัทรมนตรี
 
 
  2545
 
  The Use of Management Accounting Techniques by Thai Small and Medium Enterprises
 
  -
 
  ผศ. วิมล รอดเพ็ชร
 
 
  2549
 
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม : โครงการปริญญาโทการ บัญชีภาคพิเศษ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  การประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยสถาบัน กิจการปฏิรูปการเรียน การสอน
 
  รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์
 
 
  2550
 
  An empirical test of the minimal cognitive processing theory of web buyer behavior
 
  การประชุมใหญ่และการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมการบัญชีไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  ดร. วรพรรณ เรืองผกา