TH EN
/ เกี่ยวกับเรา/ ประวัติความเป็นมา
ความเป็นมา

พ.ศ.2481

กระทรวงเกษตราธิราช ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง “วิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

พ.ศ.2486

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “คณะสหกรณ์&lrquo; ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์

พ.ศ.2499

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะไดเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”

พ.ศ.2509

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2509 คณะได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า“คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”

พ.ศ.2535

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้แยกคณะเดิมออกเป็นคณะใหม่ 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ

ในปัจจุบัน

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีส่วนราชการในระดับภาควิชา สำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา สำนัก 1 สำนัก และโครงการพิเศษ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

สำนักงานเลขานุการคณะฯ , ภาควิชาการเงิน , ภาควิชาบัญชี , ภาควิชาการจัดการการผลิต , ภาควิชาการจัดการ , ภาควิชาการตลาด , โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) , โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ , โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) , โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) , โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ , โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร , โครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ , โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ , โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 
พ.ศ.2481
 
พ.ศ.2486
 
พ.ศ.2499
 
พ.ศ.2509
 
พ.ศ.2535
 
ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ ”

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า “คณะบริหารธุรกิจ ” เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้

คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน หากจะให้กล่าวย้อนหลังเพื่อความกระจ่างชัดถึงประวัติโดยละเอียด ของ คณะบริหารธุรกิจ จะสามารถลำดับความได้ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชา สหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจ ในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัญชา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจมีส่วนราชการในระดับภาควิชา สำนักงานและหน่วยงานภายใน 5 ภาควิชา สำนัก 1 สำนัก และโครงการพิเศษ จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

  - สำนักงานเลขานุการคณะฯ
  - ภาควิชาการเงิน
  - ภาควิชาบัญชี
  - ภาควิชาการจัดการการผลิต
  - ภาควิชาการจัดการ
  - ภาควิชาการตลาด
  - โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)
  - โครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ
  - โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
  - โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
  - โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
  - โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
  - โครงการปริญญาโทการบัญชีภาคพิเศษ
  - โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ ภาคพิเศษ
  - โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ