TH EN
/ ภาควิชา/ ภาควิชาบัญชี
ปรัชญา และปณิธาน

ภาควิชาบัญชี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486

“ภาควิชาบัญชีเป็นหน่วยงานการศึกษาทางการบัญชีชั้นนำอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติมุ่งมั่น สั่งสมพัฒนาและบูรณาการความรู้ด้านบัญชีให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติอย่างยั่งยืน”

Our location

in Kasetsart University
Bangkhen
Bangkok, Thailand.

วิสัยทัศน์

"ภาควิชาบัญชีมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบัญชีเพื่อพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ"

พันธกิจ

"ภาควิชาบัญชีผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม"

ประวัติความเป็นมา

2486

การจัดการศึกษาวิชาบัญชี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยมีการสอนวิชาบัญชีในคณะสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2486
2496

ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2496
2499

ปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ เปิดสอนหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยแยกการเรียนการสอนเป็น
2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และ สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2499
2503–2504

สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ และได้เริ่มรับนิสิตที่เรียนเน้นหนักทางการบัญชีเป็นรุ่นแรกได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาบัญชีขึ้น เพื่อรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (บัญชี) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2503-2504
2508

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนี้
เพื่อลดระยะเวลาการศึกษาจากหลักสูตร 5 ปี เป็น 4 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน