TH EN
/ ภาควิชา/ ภาควิชาการตลาด
ปรัชญา และปณิธาน

ภาควิชาการตลาด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486

“พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าของสังคมอย่างยั่งยืน”

Our location

in Kasetsart University
Bangkhen
Bangkok, Thailand.

พันธกิจ

“สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจด้านการตลาดให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ”

ประวัติความเป็นมา

2486-2496

การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มขึ้นพร้อมกับ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2486 โดยมีการสอนวิชา ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารธุรกิจคณะสหกรณ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2496 ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะสหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อคณะ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ โดยเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โดยเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิตย์ (ศส.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2486
2509

ปี พ.ศ. 2509 ได้เปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้ง เป็นคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาการตลาดขึ้น เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509-10 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (การตลาด) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) เมื่อปีการศึกษา 2516-2517 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2509
2531-2532

ในปีการศึกษา 2531-2532 ภาควิชาการตลาด ได้ปรับปรุงหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น บริหารธุรกิจบัณฑิต ดังนั้นนิสิตที่เข้าศึกษาในภาควิชาการตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-2532 เป็นต้นไปจะได้รับปริญญา บธ.บ. (การตลาด)

ในปีการศึกษา 2531-2532
2535

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ได้แยกออกเป็น 2 คณะคือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20 ซึ่งภาควิชาการตลาด ภาควิชาบริหารธุรกิจ และภาควิชาบัญชี ขึ้นกับคณะบริหารธุรกิจ โดยที่ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และภาควิชาการจัดการการผลิต ภาควิชาการตลาด จึงเป็นภาคหนึ่งในคณะบริหารธุรกิจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

18 ธันวาคม 2535
2541-2542

คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมบางรายวิชา พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตทันสมัยยิ่งขึ้น

2527-2528

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการตลาด ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตย์ศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527-2528 โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.) ซึ่งมีวิชารอง หรือวิชาเฉพาะหมวดการตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน