TH EN
/ ภาควิชา/ ภาควิชาการจัดการ
ปรัชญา และปณิธาน

ภาควิชาการจัดการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

“ภาควิชาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านการบริหารการจัดการ เสริมสร้างให้เป็นคนที่มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”

Our location

in Kasetsart University
Bangkhen
Bangkok, Thailand.

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาการจัดการมีความเป็นเลิศทางด้านบริหารการจัดการที่ทันสมัย เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง”

ประวัติความเป็นมา

2535-2540

เมื่อปี พ.ศ.2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า
“คณะบริหารธุรกิจ”เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม 2535
ทั้งนี้เป็นไปตาม แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชาดังนี้

ภาควิชาการจัดการ , ภาควิชาการเงิน , ภาควิชาบัญชี
ภาควิชาการตลาด , ภาควิชาการจัดการการผลิต

2541-2542

ปีการศึกษา 2541-2542 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
(สาขาการจัดการ) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและยุบรวมรายวิชา
พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความทันสมัยยิ่งขึ้น
รวมจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541-2542
2549-ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2549 ภาควิชาการจัดการ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ชื่อรายวิชาพร้อมทั้งเปิดรายวิชาใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและทันสมัยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีหลักสูตร บริหารธุรกิจ บธ.ม. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549 -ปัจจุบัน