TH EN
/ เกี่ยวกับเรา/ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

“พันธกิจ ”

1. ผลิตนิสิตที่มีคุณภาพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรโลกผ่านการเรียนการสอน

2. ชี้นำสังคมและสร้างพันธมิตรผ่านการวิจัยและงานบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3. สร้างความพร้อมในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

“วิสัยทัศน์์”

คณะบริหารธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

“ค่านิยม”

“FAST KBS ”

F – Forward-looking มุ่งมองไปภายหน้า ตระหนักถึงนวัตกรรม ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

A – Agility มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน พลิกแพลงการทำงานให้ตอบรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

S – Society focus มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสังคมไทย

T – Teamwork บุคลากรมีความสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ได้

K – Knowledgeable บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ พร้อมแก้ปัญหาต่างๆได้

B – Benevolent มีบรรยากาศแห่งความสุข ความดีงาม บุคลากรสมัครสมานสามัคคี และมุ่งทำความดี เพื่อบรรลุถึงความสุขแห่งการคิดดี ทำดีและสร้างความราบรื่นของความเป็นอยู่ในคณะ เพี่อความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มหน้าที่

S – Sustainability ดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและบรรลุภารกิจ/พันธกิจที่สำคัญขององค์กร

“ความร่วมมือในการจัดงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ”

“ศูนย์ยูนุส”