TH EN
/ บุคลากร/ โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร

พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ
สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร+
ผศ.ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ
ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร. ปานิสรา ทิตาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ดร. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม หัวหน้าภาควิชาการเงิน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบัญชี
ผศ.ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต
นางอุษา เนียรสอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ