TH EN
/ บุคลากร/ โครงสร้างผู้บริหาร
โครงสร้างผู้บริหาร

พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ
สร้างพันธมิตร เพื่อความยั่งยืน

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร+
ผศ.ดร. หฤทัย นำประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ
ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข รองคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ดร. ยอดมนี เทพานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานและ ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผศ.ดร. สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงิน
ผศ.ดร. พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร. เอกภัทร มานิตขจรกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนากายภาพ
ดร. ปานิสรา ทิตาทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
ดร. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต
รศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ผศ.ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
ดร. ณัฐกันย์ ชินนรานันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม หัวหน้าภาควิชาการเงิน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ หัวหน้าภาควิชาการตลาด
ผศ.ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบัญชี
รศ.ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย หัวหน้าภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ
นางอุษา เนียรสอาด หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ผศ.อุษา วงศ์สอนธรรม กรรมการและเลขานุการประจำคณะฯ