TH EN
/ บุคลากร/ หัวหน้าสำนักงานเลขาและหัวหน้างาน

หัวหน้าสำนักงานเลขาและหัวหน้างาน

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

นางปัทมา ชินธะวรรณหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

E-Mail :

fbuspmc@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1105

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวสุวรี พ่วงพลับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

E-Mail :

fbussvr@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1102

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางสาวกรกนก ร่มโพรีย์นักวิชาการเงินและบัญชี

E-Mail :

fbusknr@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1150

หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

E-Mail :

fbussrp@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1103

หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกรรณิกา มิตรปล้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

E-Mail :

fbuskkm@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1154

Links :

KUforest

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวชุติณัชชา รัตนปราณีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

E-Mail :

fbuscnc@ku.ac.th

Telephone :

0-2942-8777 ext.1134

หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายอัณณ์อธิป อนุรัตนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-Mail :

Golfpy2519@gmail.com

Telephone :

0-2942-8777 ext. 1711